Aydınlatma Metni

Koin Bülteni Basın Yayın Bilişim Organizasyon Anonim Şirketi (“KoinBülteni” ya da ‘‘Şirket’’) olarak internet sitesi ile elektronik veya yazılı yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Üyelik Sözleşmesi  ve Kullanım Koşulları kapsamında internet sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetler veya 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafımıza yöneltebileceğiniz şikayetleriniz gereği Şirketimiz tarafından, aşağıda yer alan kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; buralarda güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, sınıflandırılabilir.

Ticari Elektronik İletişim Onayı vermeniz halinde Şirketimizce tarafınıza pazarlama ve tanıtım e-postaları atılabilir izin verdiğiniz diğer iletişim yolları ile tarafınızla iletişime geçilebilir veya bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Nedeni:

Tarafınıza ait “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi” kategorilerine ilişkin kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve ilgili olduğu kanuni veri işleme şartına (“hukuki neden”) dayalı olarak işlenebilecektir:

 

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

 

Belirtilen amaç için verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki neden

·          5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında internet erişim kaydı tutulmasına ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Şirketimizin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası, hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların, bildirimlerin gerçekleştirilmesi, 

·   Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,

·          Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

·          E-posta kanalı ile iletilen kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

·     Web sitesindeki e-bülten ile ilgili alan suretiyle temin edilen “Kimlik ve İletişim Bilgisi” kategorilerine giren kişisel verileriniz, e-bülten aboneliğini sağlanması ve e-bültenin gönderiminin yapılması amacıyla işlenecektir.

Tacir veya esnaf olmanız halinde KVKK’nın 5/2-f maddesi doğrultusunda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca; tacir veya esnaf olmamanız halinde açık rızanızı vermeniz durumunda 6698 sayılı Kanun’un 5/1 maddesi doğrultusunda açık rıza hukuki sebebi uyarınca 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz’e ait web sitesi üzerindeki elektronik formlar üzerinden ve elektronik ve yazılı ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi toplarken dayandığımız hukuki nedenleri “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Nedeni” başlığı altında detaylı şekilde bulabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçların yerine getirilmesi için yasal zorunluluk olan hallerde kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içine aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını, bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’nın ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  Başvuru Formu’nda  bulunan veri sahibi başvuru formu vasıtasıyla Şirketimiz’e iletmeniz durumunda, Şirketimiz tarafından kimliğiniz doğruladıktan sonra talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.